Huzurevleri
    
Yaşlanmak meşgul insanların zaman bulamadığı kötü bir alışkanlıktır. (Andre Maurois)
FAALİYET ALANIMIZ

Tüzüğümüzün 7. maddesine göre;

Derneğin Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

Madde 7 Dernek sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olup amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 1. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek ve/veya buna yönelik ortaklıklara katılmak,
 2. Gerekli izinler almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 3. İhtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek veya taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek; bağış, vasiyet, ölünceye kadar bakma anlaşması gibi ivazlı veya ivazsız olarak kendisine geçen taşınmaz malları satmak, kiraya vermek, kullanmak, üzerlerinde ayni hak tesis etmek,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda bülten, broşür, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 5. Faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devamı için gerekli çalışma ortamını sağlamak; bu amaçla her türlü teknik araç, gereç ve demirbaşı temin etmek,
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda dernek veya vakıf kurmak, yurtiçi ve yurtdışındaki dernek, vakıf ya da kuruluşlara üye olmak veya bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, ulusal veya uluslararası fonlardan yararlanmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 7. Medya ve internet yoluyla faaliyetini kamuoyuna duyurmak ve bu amaçla sinema filmi, televizyon filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür, sanat etkinlikleri yapmak,
 8. Diğer ulusal veya uluslararası dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 9. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak faaliyet veya projeler yürütmek,
 10. Faaliyet alanındaki benzer kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
 11. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yaptırmak veya bu tür araştırmaları desteklemek,
 12. Balo, yemek, piyango, yardım günü, gezi, eğlence, temsil, müsamere, konser, kermes, festival, spor ve kültür yarışması, gösteri, eğlence, sergi, gala, fuar katılımı veya düzenlenmesi gibi sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerde bulunmak,
 13. Derneğe bağış olarak gelen sanat eserlerini veya antikaları doğrudan teklif alarak veya müzayede aracılığıyla satmak,
 14. Dernek üyelerinin, çalışanlarının ve gönüllülerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere, yurtiçi veya yurtdışında eğitim almalarına katkıda bulunmak,
 15. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmaları düzenlemek, desteklemek veya bu tür çalışmalarda yer almak,
 16. Tüzüğün "Dernek Gelir Kaynakları" bölümünde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek,
 1. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

 
© 2009 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet